Вести

Р Е Ш Е Н И Е За свикување4 (четврта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе Р Е  Ш Е Н И Е За свикување4 (четврта)седница на Советот на општина Струга Ја свикувам 4 (четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 16.12.2021 год. (Четврток) […]

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 3 (трета ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 3 (трета ) седница на Советот на општина Струга Ја свикувам 3 (третата) седница на Советот на Општина Струга, за […]

Read All Posts